#author("2021-03-06T15:23:53+00:00","","")
*[[Problem 6:https://projecteuler.net/problem=6]] 「二乗和の差」 [#y3e2f9ac]

最初の10個の自然数について, その二乗の和は,

CENTER:
1&sup{2}; + 2&sup{2}; + ... + 10&sup{2}; = 385
&tex{1^{2}}; + &tex{2^{2}}; + ... + &tex{10^{2}}; = 385

最初の10個の自然数について, その和の二乗は,

CENTER:
(1 + 2 + ... + 10)&sup{2}; = 3025
&tex{(1 + 2 + ... + 10)^{2}}; = 3025

これらの数の差は 3025 - 385 = 2640 となる.

同様にして, 最初の100個の自然数について二乗の和と和の二乗の差を求めよ.

IP:118.240.51.127 TIME:"2021-03-07 (日) 00:23:53" REFERER:"https://odz.sakura.ne.jp/projecteuler/" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS